Στατιστικές αναλύσεις με SPSS PSPP JASP

Ανάλυση SPSS PSPP JASP

Ανάλυση SPSS

Γιατί SPSS. Το πρόγραμμα ανάλυσης δεομένων SPSS είναι ένα από τα ποιο διαδεδομένα στατιστικά προγράμματα και παρέχει αυτοματοποιημένες διεργασίες με την βοήθεια λεπτομερέστατου γραφικού περιβάλλοντος και ενός μεγάλου πλήθους παραμετροποίησης τους. Επιπλέον παρέχει την επιλογή συγγραφής κώδικα με την βοήθεια του Syntax  για την επιτάχυνση των επαναληπτικών διαδικασιών.

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα τυπικό παράδειγμα Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων

Περιγραφή δείγματος

 

Από το σύνθετο ραβδόγραμμα ποσοστών επί του συνόλου παρατηρούμε ότι

1.      Η εργασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας άγχους σε όλες τις κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης

2.      Η γενική ανησυχία για την εξέλιξη της ζωής απασχολεί κυρίως τους ελευθέρους, αυτούς που παντρευτήκαν για πρώτη φορά και αυτούς που ζουν με τους γονείς τους.

3.      Η οικογενειακή κατάσταση που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των πηγών άγχους παρουσιάστηκε στους ελεύθερους και στους παντρεμένους για πρώτη φορά.

 

Εξέταση Χ2

Με την βοήθεια του Χ2 τεστ ανεξαρτησίας μεταξύ της μεταβλητής της οικογενειακής κατάστασης και  των μεταβλητών καπνιστικών συνήθειών και πηγής άγχους παρατηρούμε ότι υπάρχει η οικογενειακή κατάσταση αναμένουμε να έχουμε και διαφορετικές τιμές στο εάν οι συμμετέχοντες στην έρευνα καπνίζουν όπως και στην κύρια πηγή άγχους τους.

 

 

Chi-Square Tests

Value

df

AsymptoticSignificance (2-sided)

Pearson Chi-Square

19,059a

7

,008

Likelihood Ratio

18,338

7

,011

Linear-by-Linear Association

,829

1

,363

N of Valid Cases

436

a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,36.

 

 

Chi-Square Tests

Value

df

AsymptoticSignificance (2-sided)

Pearson Chi-Square

112,174a

56

,000

Likelihood Ratio

119,829

56

,000

Linear-by-Linear Association

4,930

1

,026

N of Valid Cases

422

a. 53 cells (73,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

 

 

Μη παραμετρικές συσχετίσεις

Για τον έλεγχο του βαθμού της σχέσης μεταξύ των προηγούμενων μεταβλητών εκτελέστηκε συσχέτισης του Spearman και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κύρια πηγή του άγχους επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από την οικογενειακή κατάσταση ενώ οι καπνιστικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με την οικογενειακή κατάσταση του ερωτώμενου.

 

 

Correlations

marital status

smoker

Spearman’s rho marital status Correlation Coefficient

1,000

,073

Sig. (2-tailed)

.

,128

N

439

436

smoker Correlation Coefficient

,073

1,000

Sig. (2-tailed)

,128

.

N

436

436

 

 

 

Correlations

marital status

source of stress

Spearman’s rho marital status Correlation Coefficient

1,000

,156**

Sig. (2-tailed)

.

,001

N

439

422

source of stress Correlation Coefficient

,156**

1,000

Sig. (2-tailed)

,001

.

N

422

422

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 

Επίσης παρατηρήθηκε και ελάχιστη επίδραση του Φύλου στις αιτίες άγχους.

 

Correlations

sex

source of stress

Spearman’s rho sex Correlation Coefficient

1,000

,099*

Sig. (2-tailed)

.

,043

N

439

422

source of stress Correlation Coefficient

,099*

1,000

Sig. (2-tailed)

,043

.

N

422

422

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 

 

 

Παράδειγμα Ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες

Αποτελέσματα

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:   Total negative affect 
Source

Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

1470,276a

15

98,018

2,019

,013

Intercept

43267,124

1

43267,124

891,107

,000

marital

658,796

7

94,114

1,938

,062

smoke

32,762

1

32,762

,675

,412

marital * smoke

366,101

7

52,300

0,03

,000

Error

20198,610

416

48,554

Total

184109,000

432

Corrected Total

21668,887

431

a. R Squared = ,068 (Adjusted R Squared = ,034)

 

Παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων της οικογενειακής κατάστασης και του καπνίσματος είναι στατιστικά σημαντικές σε στάθμη σημαντικότητας 0,001.

Η περαιτέρω εξέταση των διαφορών με την βοήθεια του Tukeys post hoc analysis έδειξε ότι μεταξύ άλλων παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των χήρων και των ζευγαριών που έχουν μια σταθερή σχέση.

 

Total negative affect

Tukey HSDa,b,c
marital status

N

Subset

1

2

WIDOWED

7

13,14

MARRIED FIRST TIME

186

18,35

18,35

REMARRIED

30

19,10

19,10

DIVORCED

23

19,43

19,43

LIVING WITH PARTNER

36

19,56

19,56

SINGLE

103

20,20

STEADY RELATIONSHIP

37

22,24

SEPARATED

10

24,40

Sig.

,066

,102

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

 Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 48,554.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,536.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = 0,05.

 

 

Γραφική εξέταση Αλληλεπιδράσεων

Οι καπνιστικές συνήθεις έδειξαν ότι επηρεάζουν τις τιμές της βαθμολογίας των αρνητικών επιδράσεων κατά την μετάβαση από μια ανεπίσημη κατάσταση σχέσης σε μια ποιο επίσημη (γάμος).

 

Ανάλυση διασποράς με τρείς παράγοντες

Η επιπλέον εξέταση του παράγοντα Φύλο στην προηγούμενη σχέση έδειξε ότι παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις.

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:   Total negative affect 
Source

Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

2246,559a

28

80,234

1,665

,020

Intercept

44247,737

1

44247,737

918,110

,000

marital

728,713

7

104,102

2,160

,037

smoke

21,755

1

21,755

,451

,502

sex

35,130

1

35,130

,729

,394

marital * smoke

449,449

7

64,207

1,332

,233

marital * sex

347,783

6

57,964

1,203

,304

smoke * sex

79,565

1

79,565

1,651

,200

marital * smoke * sex

75,414

5

15,083

,002

,000

Error

19422,328

403

48,194

Total

184109,000

432

Corrected Total

21668,887

431

a. R Squared = ,104 (Adjusted R Squared = ,041)

 

Η περαιτέρω γραφική εξέταση του παράγοντα μας έδειξε ότι δεν παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις στους άνδρες ενώ η προηγούμενη μετάβαση που περιγράψαμε ισχύει στις γυναίκες.

 

 

Συμπέρασμα

Η διαφορά των αποτελεσμάτων στην βαθμολογία των αρνητικών επιδράσεων κατά την μετάβαση από την ελεύθερη κατάσταση ή την κατάσταση ανεπίσημης συγκατοίκησης ισχύει μόνο για τις γυναίκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία ή για ενημέρωση παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλατε email στο info@basispap.com.

Διεύθυνση:

Τ.Κ. 65201

Περιοχή Πεντακοσίων

Καβάλα

Τηλέφωνο:

6931 258 164

Ωράριο:

Δευ-Παρ 9πμ – 9μμ
Σάββατο 9πμ – 2μμ

Call Now Button