Διπλωματικές

Σε κάθε εκπόνηση φοιτητικής εργασίας αναλαμβάνουμε και την συγγραφή της παρουσίασης (power point) αλλά και online μάθημα για την πλήρη κατανόηση της από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια. Επίσης μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτόμες μεθόδους παρουσίασης όπως κινούμενα γραφήματα.